Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden CS Expert Coaching 2019

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

CS Expert Coaching
De eenmanszaak, gedreven door mevrouw C.R. van der Schouw, mede handelend onder de
naam ´CS Expert Coaching´, gevestigd te Bovenkarspel.
De eenmanszaak staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder het nummer 74037714

Coach/Trainer
Mevrouw C.R. (Corine) van der Schouw.

Coaching
1-op-1 begeleiding met de deelnemer.

Training
(Online) Training, opleiding, cursus, workshop, masterclass, groepscoaching of enige andere
bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden.

Opdrachtgever
De natuurlijke- of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot coaching
en/of training is gesloten.

Deelnemer
De natuurlijke persoon die aan een training en/of coaching deelneemt.

2. Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten,
aanbiedingen en/of overige (rechts)handelingen tussen CS Expert Coaching en
opdrachtgever/deelnemer.

3. Overeenkomst

3.1 De overeenkomst met betrekking tot het verzorgen en uitvoeren van een training en/of
coaching komt tot stand door de schriftelijke/e-mail bevestiging door CS Expert Coaching aan
de opdrachtgever/deelnemer voor deelname aan een training en/of coaching.
3.2 Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn uitsluitend bindend als die schriftelijk
door CS Expert Coaching zijn bevestigd.

Coaching :

4. Vertrouwelijkheid
De coach is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader
van de coachsessies.
Voor overleg met derden in het belang van de deelnemer, wordt vooraf aan de deelnemer
om schriftelijke toestemming gevraagd.

5. Investering
Voordat de afspraak voor de coaching wordt gemaakt, wordt door de coach aan de
opdrachtgever het tarief (inclusief BTW, tenzij anders aangegeven) meegedeeld. De coach is
gerechtigd om gedurende het kalenderjaar een tariefwijziging door te voeren. Dit geldt niet
voor reeds lopende offertes en overeenkomsten.

6. Betaling
Tenzij anders is overeengekomen, dient de volledige betaling voorafgaand aan de start van de
coaching door CS Expert Coaching van de opdrachtgever te zijn ontvangen. Betaling
geschiedt via bankoverschrijving op het bankrekeningnummer zoals vermeld op de factuur.
De opdrachtgever ontvangt na het maken van de eerste afspraak de factuur per e-mail. De
termijn van de betaling staat vermeld op de factuur.

7. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet
voorzien, waarop de coach geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de coach niet in
staat is de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen. De coach heeft het
recht de afgesproken coachsessie in het geval van overmacht te verplaatsen of te annuleren.

8. Verhindering deelnemer
Indien de deelnemer verhindert is, dient dit door de deelnemer zo spoedig mogelijk aan de
coach te worden doorgegeven. Een geplande coachsessie dient minimaal 48 uur van te voren
per telefoon of per e-mail te worden afgezegd. De coach bevestigt de afzegging altijd per
e-mail. Bij afzegging binnen 48 uur vóór aanvang van de coachsessie is CS Expert Coaching
gerechtigd de afgesproken kosten voor de coachsessie volledig aan de opdrachtgever in
rekening te brengen.

9. Annulering en verplaatsing door coach
9.1 CS Expert Coaching heeft het recht om een coachsessie te annuleren. CS Expert Coaching
zal de door opdrachtgever betaalde deelnamekosten in dat geval binnen 14 dagen
terugbetalen.
9.2 CS Expert Coaching heeft het recht om de aanvangstijd, datum en/of locatie van een
coachsessie te wijzigen.

10. Geheimhouding
De coach en de deelnemer zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke
informatie die zij in het kader van hun coachingstraject van elkaar of uit andere bron hebben
verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of
als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Training :

11. Aanmelding
Een persoon kan zich aanmelden voor een training van CS Expert Coaching via het
inschrijfformulier van de betreffende training op www.cs-expertcoaching.nl of per e-mail via
team@cs-expertcoaching.nl . Indien CS Expert Coaching de aanmelding accepteert, wordt
deze schriftelijk/per e-mail bevestigd. Hiermee komt de overeenkomst met betrekking tot
deelname aan de training tot stand.
CS Expert Coaching heeft het recht om, al dan niet onder opgave van redenen, deelname van
deelnemer te weigeren. CS Expert Coaching zal dan de door opdrachtgever betaalde
deelnamekosten van de niet genoten trainingsdag(en) binnen 14 dagen restitueren.

12. Betaling
Na het tot stand komen van de overeenkomst ontvangt de opdrachtgever een factuur voor
de kosten van deelname van de deelnemer aan de training. Voor de factuur geldt een
betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
Deelname aan de training kan pas plaatsvinden na betaling van het volledige bedrag van de
factuur, tenzij anders is overeengekomen.

13. Annulering
Indien blijkt dat er voor een bepaalde training onvoldoende aanmeldingen zijn ontvangen,
kan CS Expert Coaching besluiten de training te annuleren of te verplaatsen. Ook is CS Expert
Coaching gerechtigd om de locatie van de training te wijzigen indien er meer of minder
deelnemers zijn aangemeld. Deelnemers worden hierover tijdig per e-mail geïnformeerd en
het reeds betaalde bedrag wordt in geval van annulering binnen 14 dagen gerestitueerd.
Annulering door een deelnemer dient altijd per e-mail te geschieden.
Annuleringskosten:
● Tot 8 weken voor aanvang van de training: 10%.
● Tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de training: 50%.
● Binnen 4 weken voor aanvang van de training: 100%.

14. Aansprakelijkheid
14.1 CS Expert Coaching spant zich in om de gegeven training naar beste inzicht en vermogen
uit te voeren.
14.2 CS Expert Coaching is tegenover opdrachtgever/deelnemer en derden slechts
aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. De
aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag van de opdrachtgever/deelnemer
gedeclareerde en door opdrachtgever/deelnemer betaalde trainingskosten per schade
veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.
14.3 Aansprakelijkheid voor indirecte schade en/of gevolgschade wordt onder alle
omstandigheden uitgesloten.
14.4 CS Expert Coaching is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, deelnemer of een
derde de mogelijkheid heeft een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
14.5 Claims in verband met een beweerdelijke aansprakelijkheid van CS Expert Coaching
dienen schriftelijk te worden ingediend, doch uiterlijk binnen twee (2) maanden na afloop
van de training.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter1
15.1 Op de overeenkomst en de relatie met opdrachtgever/deelnemer is Nederlands recht
van toepassing.
15.2 Eventuele geschillen worden uitsluitend ter beoordeling aan de rechtbank
Noord-Holland, locatie Haarlem, voorgelegd.

16. Klachtenprocedure
Indien de opdrachtgever/deelnemer een klacht heeft over CS Expert Coaching, verwijzen wij
naar de klachtenprocedure die te vinden is op
www.cs-expertcoaching.nl/klachtenprocedure .

17. Vertrouwelijkheid
17.1 Door opdrachtgever/deelnemer verstrekte informatie wordt door CS Expert Coaching
vertrouwelijk behandeld.
17.2 Opdrachtgever/deelnemer is gehouden alle tijdens de training verkregen informatie,
ongeacht van wie die afkomstig is, volstrekt vertrouwelijk te behandelen.

18. Informatie op de website en in de folders van CS Expert Coaching
De informatie op www.cs-expertcoaching.nl en/of in de folders van CS Expert Coaching is
met grote zorgvuldigheid samengesteld. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat de
informatie op de website en/of in de folders te allen tijde volledig en juist is. Aan de
informatie op de website en/of in de folders kunnen geen rechten worden ontleend.

19. Auteurs- en/of eigendomsrecht
19.1 Het auteursrecht van de trainingen berust bij CS Expert Coaching.
19.2 Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van CS Expert Coaching is
opdrachtgever/deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van
het verstrekte lesmateriaal, aantekeningen en/of informatie uit de readers en/of de website
en/of folders van CS Expert Coaching op welke manier dan ook te vermenigvuldigen, te
openbaren, te verspreiden en/of anderszins aan derden te verstrekken.
19.3 De eigendomsrechten van het gebruikte trainingsmateriaal zijn en blijven eigendom van
CS Expert Coaching.

Contact gegevens
E-mail : corine@cs-expertcoaching.nl
KvK-nummer: 74037714
BTW-nummer: NL001729109B93